( PART 5 ) DID THE EARLIEST POST-BIBLICAL CHRISTIAN WRITERS TEACH CHRISTENDOM'S OFFICIAL DOCTRINE OF THE TRI{3}NITY? = CLEMENT OF ROME – LETTER TO THE CORINTHIANS – CHAPTER 1(B)ΚΛΗΜΕΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α
1ST CLEMENT TOWARD [THE] CORINTHIANS

GREEK TEXT: “...ἣν ὀλίγα πρόσωπα προπετῆ καὶ αὐθάδη ὑπάρχοντα εἰς τοσοῦτον ἀπονοίας ἐξέκαυσαν, ὥστε τὸ σεμνὸν καὶ περιβόητον καὶ πᾶσιν ἀνθρώποις ἀξιαγά - πητον ὄνομα ὑμῶν μεγάλως βλασφημηθῆναι...” - (Chapter 1:1; MPG)

CLEMENT OF ROME (circa. 30-100 C.E.): “...which a few headstrong and self-willed persons have kindled to such a pitch of madness that your name, once revered and renowned and lovely in the sight of all men, hath been greatly reviled...” - (Chapter 1:1; THE FIRST EPISTLE OF CLEMENT TO THE CORINTHIANS Translated by J.B. Lightfoot.)

CLEMENT OF ROME (circa. 30-100 C.E.): “...that [1.] your venerable and famous name, worthy to be loved of all men, is greatly blasphemed...” - (CHAPTER 1:1; THE FIRST EPISTLE OF CLEMENT TO THE CORINTHIANS translated by Charles H. Hoole, 1885.)

CLEMENT OF ROME (circa. 30-100 C.E.): “...that [1.] your venerable and illustrious name, worthy to be universally loved, has suffered grievous injury...” - (CHAPTER 1 -- SALUTATION, AND PRAISE FOR THE CORINTHIANS BEFORE SCHISM BROKE FORTH AMONG THEM. CLEMENT OF ROME, First Epistle/Letter of Clement to the Corinthians .)

This passage reminds me of similar thoughts in Romans 2:24 and 1st Timothy 6:1:

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 2:24 Greek NT: Westcott/Hort with Diacritics
“...τὸ γὰρ ὄνομα τοῦ Θεοῦ δι’ ὑμᾶς βλασφημεῖται ἐν τοῖς ἔθνεσιν καθὼς γέγραπται...”


Gk., ( τὸ [...] ὄνομα τοῦ Θεοῦ )
...THE NAME OF GOD...”


New American Standard Bible (©1995)
“...For "THE NAME OF GOD IS BLASPHEMED AMONG THE GENTILES BECAUSE OF YOU," just as it is written...”

Darby Bible Translation
“...For the name of God is blasphemed on your account among the nations, according as it is written...”

Which is a quote from Isaiah 52:5:

Isaiah 52:5 Greek OT: Septuagint with Diacritics
“...καὶ νῦν τί ὧδέ ἐστε τάδε λέγει [Heb., (
יְהוָ֔ה )] ΚΎΡΙΟΣ ὅτι ἐλήμφθη ὁ λαός μου δωρεάν θαυμάζετε καὶ ὀλολύζετε τάδε λέγει [Heb., ( יְהוָ֔ה )] ΚΎΡΙΟΣ δι' ὑμᾶς διὰ παντὸς τὸ ὄνομά μου βλασφημεῖται ἐν τοῖς ἔθνεσιν...”

American Standard Version
“...Now therefore, what do I here, saith JEHOVAH, seeing that my people is taken away for nought? they that rule over them do howl, saith JEHOVAH, and my name continually all the day is blasphemed...”

Darby Bible Translation
“...and now, what have I here, saith JEHOVAH, that my people hath been taken away for nought? They that rule over them make them to howl, saith JEHOVAH; and continually all the day is my name scorned...”

Young's Literal Translation
“...And now, what -- to Me here, An affirmation of JEHOVAH, That taken is My people for nought? Its rulers cause howling, -- an affirmation of JEHOVAH, And continually all the day My name is despised..." 


And 1st Timothy 6:1:
 
ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Α΄ 6:1 Greek NT: Westcott/Hort with Diacritics
Ὅσοι εἰσὶν ὑπὸ ζυγὸν δοῦλοι, τοὺς ἰδίους δεσπότας πάσης τιμῆς ἀξίους ἠγείσθωσαν, ἵνα μὴ τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ διδασκαλία βλασφημῆται.

The Lamsa New Testament
LET all of those who are under the yoke of slavery honor and respect their masters in every way, so that the name of God and his doctrines may not be blasphemed.

Keneth Wuest's Expanded New Testament
Let as many as are under the yoke as slaves consider their own absolute masters worthy of every respect in order that the Name of God and the teaching be not evil spoken of.

New International Version (©1984)
All who are under the yoke of slavery should consider their masters worthy of full respect, so that God's name and our teaching may not be slandered.

In the passage in Clement the reference is most likely to the name of "...Christ..." or perhaps “...Christians...” in general as followers of "Christ" (Acts 11:26(B)):

ΠΡΑΞΕΙΣ 11:26 Greek NT: Westcott/Hort with Diacritics
“...καὶ εὑρὼν ἤγαγεν εἰς Αντιόχειαν. ἐγένετο δὲ αὐτοῖς καὶ ἐνιαυτὸν ὅλον συναχθῆναι ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ καὶ διδάξαι ὄχλον ἱκανόν, χρηματίσαι τε πρώτως ἐν Ἀντιοχείᾳ τοὺς μαθητὰς Χριστιανούς...”

YOUNG'S LITERAL TRANSLATION
“...and having found him, he brought him to Antioch, and it came to pass that they a whole year did assemble together in the assembly, and taught a great multitude, the disciples also were divinely called first in Antioch Christians...”

...The word χρηματίσαι in our common text, which we translate were called, signifies in the New Testament, to appoint, warn, or nominate, by Divine direction. In this sense, the word is used, Matthew 2:12; Luke 2:26; and in the preceding chapter of this book, Acts 10:22. If, therefore, the name was given by Divine appointment, it as most likely that Saul and Barnabas were directed to give it; and that, therefore, the name Christian is from God, as well as that grace and holiness which are so essentially required and implied in the character. […] this name occurs in only three places in the New Testament: here, and in Acts 26:28, and in 1 Peter 4:16...”

Compare Polycarp refering to Christ's name:


GREEK TEXT: “...Ἀδιαλείπτως [1.] οὖν προσκαρτερῶμεν τῇ ἐλπίδι ἡμῶν καὶ τῷ ἀρραβῶνι τῆς δικαιοσύνης ἡμῶν, ὅς ἐστι Χριστὸς Ἰησοῦς, ὃς ἀνήγκεν ἡμῶν τὰς ἁμαρτίας τῷ ἰδίῳ σώματι ἐπὶ τὸ ξύλον, ὃς ἁμαρτίαν οὐκ ἐποίησεν, οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ· ἀλλὰ δι’ ἡμᾶς, ἵνα ζήσωμεν ἐν αὐτῷ, πάντα ὑπέμεινεν. [2.] μιμηταὶ οὖν γενώμεθα τῆς ὑπομονῆς αὐτοῦ, καὶ ἐὰν πάσχωμεν διὰ τὸ ὄνομα αὐτοῦ, δοξάζωμεν αὐτόν. τοῦτον γὰρ ἡμῖν τὸν ὐπογραμμὸν ἔθηκε δι’ ἑαυτοῦ, καὶ ήμεῖς τοῦτο ἐπιστεύσαμεν....” - (Chapter 8, “The Apostolic Fathers” by Kirsopp Lake, 1912, Loeb Classical Library.)

POLYCARP OF SMYRNA (circa. 65-155 C.E.): “...Let [1.] us then continually persevere in our hope, and the earnest of our righteousness, which is Jesus Christ, “who bore our sins in His own body on the tree,”[384] “who did no sin, neither was guile found in His mouth,”[385] but endured all things for us, that we might live in Him.[386] [2.] Let us then be imitators of His patience; and if we suffer[387] for His name’s sake, let us glorify Him.[388] For He has set us this example[389] in Himself, and we have believed that such is the case....” - (Chapter VIII.—Persevere in hope and patience. Roberts & Donaldson ANF.)
[FOOTNOTE 384]: 1 Pet. ii. 24.
[FOOTNOTE 385]: 1 Pet. ii. 22.
[FOOTNOTE 386]: Comp. 1 John iv. 9.
[FOOTNOTE 387]: Comp. Acts v. 41; 1 Pet. iv. 16.
[FOOTNOTE 388]: Some read, “we glorify Him.”
[FOOTNOTE 389]: Comp. 1 Pet. ii. 21.

POLYCARP OF SMYRNA (circa. 65-155 C.E.): “...Let [1.] us then persevere unceasingly in our hope, and in the pledge of our righteousness, that is in Christ Jesus, "who bare our sins in his own body on the tree, who did no sin, neither was guile found in his mouth," but for our sakes, that we might live in him, he endured all things. [2.] Let us then be imitators of his endurance, and if we suffer for his name's sake let us glorify him. For this is the example which he gave us in himself, and this is what we have believed...” - (CHAPTER 8, Perseverance POLYCARP to the Philippians, “The Apostolic Fathers” by Kirsopp Lake, 1912, Loeb Classical Library.)

POLYCARP OF SMYRNA (circa. 65-155 C.E.): “...Let [8:1] us therefore without ceasing hold fast by our hope and by the earnest of our righteousness, which is Jesus Christ who took up our sins in His own body upon the tree, who did no sin, neither was guile found in His mouth, but for our sakes He endured all things, that we might live in Him. [8:2] Let us therefore become imitators of His endurance; and if we should suffer for His name's sake, let us glorify Him. For He gave this example to us in His own person, and we believed this....” - (8:1 THE EPISTLE OF POLYCARP Translated by J.B. Lightfoot.)

However, in saying that, "Christian" conduct, as followers of the "Christ" still reflected, not only on Christ, but also on the God whom they and Jesus himself worshipped.{*}

It was God's personal name whom Christians represented - at all times, and whatever they did, good or bad, reflected on “...THE GOD - ( OF ) - our Lord Jesus Christ...” (Eph. 1:17), that is his Father, - JEHOVAH

The personal importance of God's holy and sacred name to Clement of Rome will really come to the fore in the later chapters of this letter - as we shall indeed see. 

[FOOTNOTE *]: John 4:22: Gk., ( ἡμεῖς προσκυνοῦμεν ) present, active, indicative 1st person plural = Jesus speaking of and including  himself “...( WE ) worship...”